Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

De verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende gegevensbescherming (hierna: AVG), stelt het wettelijk kader vast dat van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens. Deze tekst versterkt de rechten en plichten van de voor de verwerking verantwoordelijken, de gegevensverwerkers, de betrokkenen en de ontvangers van gegevens.

Dit beleid wordt uitgevoerd door de Dienst Toerisme van Duinkerke (hierna « OTCC » genoemd), waarvan de voornaamste activiteiten bestaan uit de ontwikkeling van het toeristisch aanbod, de promotie en de marketing van het toeristisch aanbod van het grondgebied van de Communauté urbaine de Dunkerque.

Verzameling van persoonsgegevens.

In het kader van haar activiteit verzamelt het OTCC persoonsgegevens. De AVG definieert persoonsgegevens als iedere informatie betreffende een natuurlijke persoon die direct of indirect aan de hand van die informatie kan worden geïdentificeerd of geïdentificeerd, zoals de naam, voornamen, e-mail- en postadressen van een natuurlijke persoon, zijn of haar afbeelding op een foto, een IP-adres, locatiegegevens, enz.

Wij verzamelen de gegevens van onze klanten uit :

 • door de klant verstrekte gegevens (papieren formulier, bestelbon, contract, visitekaartje…);
 • elektronische formulieren die door de klant worden ingevuld;
 • online ingevoerde gegevens (website, sociale netwerken, enz.);
 • huur of verwerving van databanken op een uitzonderlijke basis;
 • communicatie van contacten via gespecialiseerde bedrijven of partners van onze organisatie.

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van uw toestemming en het door OTCC nagestreefde rechtmatige belang.

Doeleinden

Afhankelijk van het geval, verwerken wij de gegevens van onze klanten voor de volgende doeleinden

 • beheer van klantenrelaties ;
 • verkoop van toeristische verblijven;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatiefeeds;
 • beheer van klantenrekeningen;
 • het verbeteren van onze diensten;
 • het nakomen van onze administratieve verplichtingen;
 • communautair beheer;
 • het samenstellen van statistieken.

Ontvangers van de gegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend door OTCC gebruikt voor de hierboven vermelde doeleinden. Uw persoonsgegevens zullen niet buiten de Europese Unie worden gebracht.

Duur van de bewaring van de gegevens

Hoe lang wij gegevens bewaren, hangt af van de aard ervan.

Klantgegevens: Voor de duur van de contractuele relatie, plus 3 jaar voor animatie- en prospectiedoeleinden, onverminderd de bewaarplicht of verjaringstermijnen.

Technische gegevens: 1 jaar vanaf de datum van inzameling

Cookies: 13 maanden

Na de vastgestelde termijnen worden de gegevens gewist of na anonimisering bewaard, met name voor statistische doeleinden. Zij kunnen worden bewaard in geval van precontentieuze procedures en geschillen.

Cookies

OTCC gebruikt cookies op haar websites voor publieksmetingen en anonieme functionaliteiten. U kunt uw browser configureren om deze te blokkeren of om te worden geïnformeerd over hun bestaan.

Onze cookies zijn gegevensbestanden die u niet identificeren, maar die in de eerste plaats bedoeld zijn om informatie over uw surfgedrag vast te leggen.

Recht van toegang en van kopie

U hebt een recht van toegang, op grond waarvan u kunt weten of er persoonsgegevens over u worden verzameld en verwerkt, en om mededeling daarvan te verkrijgen.
U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde wijzigen, bijwerken of verzoeken om verwijdering ervan door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking, wiens contactgegevens hieronder staan vermeld. U heeft het recht om, op legitieme gronden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OTCC.
Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, moet u het verzoek zelf indienen en mag er geen twijfel bestaan over uw identiteit. Anders behouden wij ons het recht voor elk element op te vragen dat ons in staat stelt u te identificeren, zoals een kopie van een identiteitsbewijs.
De gevraagde informatie zal u worden verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij u anders verzoekt.
U kunt zich op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrieven door te klikken op de link « uitschrijven » onderaan elke marketingmail die u van ons ontvangt.
U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. U wordt echter verzocht vooraf contact op te nemen met het OTCC.

Het recht van klanten, partners en prospects om gegevens te laten wissen, is niet van toepassing in gevallen waarin de verwerking wordt uitgevoerd om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Afgezien van deze situatie kunt u in de volgende beperkte gevallen om het wissen van uw gegevens verzoeken:

 • de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
 • wanneer u de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is;
 • u bezwaar maakt tegen verwerking die noodzakelijk is voor de behartiging van onze legitieme belangen en er geen dwingende legitieme reden is voor de verwerking;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering;
 • de persoonsgegevens op onwettige wijze zijn verwerkt.

Wij nemen geen geautomatiseerde individuele besluiten.

Verantwoordelijkheid
De Dienst Toerisme Duinkerke is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.
Voor vragen en om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de AVG-referent van de Dienst Toerisme:

per e-mail: secretariat@dunkerque-tourisme.fr 
per post: 4 place Charles Valentin 59140 Dunkerque 
per telefoon: +33 (0)3 28 26 27 27 

Terug naar het formulier